home

logo
แขวงทางหลวงสุโขทัยให้การต้อนรับ นายวรเดช หาญประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ

 นายพจนารถ  เลาศุภลักษณ์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ   นายวรเดช หาญประเสริฐ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย พร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน และรับฟังบรรยายแนะนำผลงานภารกิจของแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย

วันที่ : 11 ก.ค. 2559 14:45

logo
ขทช.สุโขทัย ขอเชิญส่งภาพถนนและสะพานของทางหลวงชนบทส่งเข้าประกวด

วันที่ : 28 มิ.ย. 2559 14:00

logo
AEC.กรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 15:00

logo
พระราชบัญญัติ ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 13:45

logo
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

วันที่ : 15 ต.ค. 2558 13:45

logo
นโยบาย นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

วันที่ : 13 มี.ค. 2558 15:45

logo
แขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย ขอเชิญชวนชาวทางหลวงชนบทและผู้ที่สนใจรับฟังรายการวิทยุหมอทาง

วันที่ : 13 มี.ค. 2558 15:15

ข่าวทั้งหมด

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

home