Menu
home
>>
แผนจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 63

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ราวกันอันตราย สาย สท.2005 แยก ทล.12 – บ้านหนองเสาเถียร อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4021 แยก ทล.1293 – บ้านลำคลองยาง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4022 แยก ทล. 1293 – บ้านกง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณจราจร สาย สท.4039 แยก ทล. 1180 – โป่งมะขาม อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.3049  แยก ทล. 101 –  แยก 1272  อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4016  แยก ทล. 1272 –  บ้านมนต์คีรี  อ.เมือง จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4018  แยก ทล. 1113 –  บ้านคอกควายยายหลง  อ.ศรีสำโรง,บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4007  แยก ทล. 1180 –  บ้านดงจันทร์  อ.สวรรคโลก,ศรีนคร  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4011  แยก ทล. 1056 –  บ้านสระบัว  อ.ศรีสำโรง  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4012  แยก ทล. 1054 –  บ้านคลองด่าน  อ.ศรีสำโรง,เมือง  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4013  แยก ทล. 1195 –  บ้านขอนซุง  อ.สวรรคโลก  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4014 แยก ทล. 1322 –  บ้านเชตุพน  อ.เมือง  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4026 แยก ทล. 1327 –  ถ้ำเจ้าราม  อ.บ้านด่านลานหอย  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4033  แยก ทล. 1318 –  บ้านปากน้ำ  อ.ศรีนคร,สวรรคโลก  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4041 แยก ทล. 1180 –  บ้านหัวเขา  อ.ศรีนคร,สวรรคโลก  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4044 แยก ทล. 1272 –  บ้านหนองหญ้าไทร  อ.คีรีมาศ  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4046 แยก ทล. 1293 –  บ้านบางสนิม  อ.กงไกรลาศ  จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4053 แยก ทล. 1180 –  บ้านคลองมะพลับ อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.4056 แยก ทล. 1113 –  บ้านคลองนาทุ่ง  อ.เมือง จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.5023 แยก ทช.สท. 2009 –  บ้านปากแก่ง  อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.3017 แยก ทล. 101 –  บ้านนาโพธิ์  อ.เมือง จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลัก สาย สท.3019 แยก ทล. 101 –  บ้านลานหอย อ.คีรีมาศ,บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

กิจกรรมงานอำนวยความปลอดภัยทางถนน ราวกันอันตราย สาย สท.2009 แยก ทล. 12 –  บ้านหนองกระทุ่ม  อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย

Scroll Up Skip to content