Menu
home
>>
รายชื่อนามานุเคราะห์

รายชื่อนามานุเคราะห์

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

เบอร์โทรสาร

อีเมล

นายปฐม เฉลยวาเรศ
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5555 0-2551-5999 [email protected]
นายมานพ  สุสิงห์
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5791 02-551- 5792 [email protected]
นายประศักดิ์  บัณฑุนาค
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5174 -75 02-551-5174 [email protected]
รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท 0-2551-5789 0-2551-5788 [email protected].go.th
นายโกสินท์ พิทยะเวสด์สุนทร วิศวกรใหญ่ด้านควบคุมการก่อสร้าง 0-2551-5177 0-2551-5635 [email protected]
นายวิศว์  รัตนโชติ วิศวกรใหญ่ด้านบำรุงรักษาทางและสะพาน 0-2551-5777 0-2551-5635 [email protected]
วิศวกรใหญ่ด้านสำรวจและออกแบบ 0-2551-5159 0-2551-5431
นายสมโภชน์ เรืองพระยา ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง 0-2551-5076,5078 0-551-5075 [email protected]
นางสาวฉัตรนภา รักชาติเจริญ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 0-2551-5030 0-2551-5032 [email protected]
นายสุรพันธุ์ ไตรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น (รกท.) 0-2551-5987 0-2551-5970 [email protected]
นายชัยณรงค์ องอาจวาณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน 0-2551-5522 0-2551-5534 [email protected]
นายอภิชา  เก่งวิทยาเลิศ ผู้อำนวยการสำนักเครื่องกลและสื่อสาร 0-2551-5099 0-2551-5114 [email protected]
นายพีรพัฒน์ ภู่ตันติกุล ผู้อำนวยการการสำนักบำรุงทาง 0-2551-5239 0-2551-5232 [email protected]
      –  ไพรัฐ  พงษ์ชู ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทราชพฤกษ์ 0-2157-1400
      –  นายรัฐ หอมบุหงา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกัลปพฤกษ์ 0-2551-5218
      –  นายสุพจน์ แจ้งยอดสุข ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครอินทร์ 0-2156-9030
      –  นายธงชัย วิจิตรวรรณพัสดุ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยพฤกษ์ 0-2156-9030
นายณรงค์ คู่บารมี ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรม 0-2551-5331 0-2551-5330 [email protected]้hotmail.com
นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนา 0-2551-5850 0-2551-5840 [email protected]
นายสุพน  เดชพลมาตย์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการพัฒนาทางหลวงท้องถิ่น 0-2551-5987 0-2551-5970 [email protected]
นายอมร  จันทร์สกุล ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและออกแบบ 0-2551-5431 0-2551-5431 [email protected]
นายวทัญญู ฐิตานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างทาง (รกท.) 0-2551-5599 0-2551-5615 [email protected]
นายผดุงศักดิ์ สรุจิกำจรวัฒนะ ผู้อำนวยการกองแผนงาน 0-2551-5701-2 0-2551-5700 [email protected]
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 0-2551-5036 0-2551-5041 [email protected]
นายพฤษภ  ศรีบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาระบบบริหาร 0-2551-5925 0-2551-5928 [email protected]
นายสุทัศน์ ธนวิจิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน 0-2551-5729 0-2551-5735 [email protected]
นายชาครีย์ บำรุงวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบความปลอดภัยงานทาง 0-2551-5915 0-2551-5914 [email protected]th
นายชยทัต วัฒนกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต 0-2551-5932 0-2551-5938 [email protected]
นายจิรนันทน์ ประกอบไวทยกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 0-2987-8053 0-2987-8053 [email protected]
  –  นายเกษม  สัจจารักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปทุมธานี 0-2192-3139 [email protected]
  –  นายสุรชัย ต้นสายเพ็ชร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 0-2330-1022-3 [email protected]
  –  นายจีระพงษ์  ปิณฑะบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพระนครศรีอยุธยา 0-3532-8712 [email protected]
  –  นายศิริพจน์ กาญจนารักษ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเสนา 08-67513006 [email protected]
  –  นายมงคล  ศุภนัตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง 0-3569-2117 [email protected]
  –  นายเสมา เบ้าพูนทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี 0-2969-0610ต่อ104 [email protected]
นายอภิชัย ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 0-3622-5226 0-3622-5240 [email protected]
     -นายนิจ เพ็ชรคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระบุรี 0-3622-5449 [email protected]
     –  นายมรกต สุคันธมาลัย ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทป่าสักชลสิทธิ์ 0-3673-0311
        นายชัยบูรณ์  แจ่มศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยนาท 0-5647-6538 [email protected]
     –  นายศักดา โม่ทิม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหันคา 0-5641-0972
  –  นายอิทธิกร ภูมิพันธ์ ผู้อำนวยการแขวงนทางหลวงชนบทสิงห์บุรี 0-3652-4594 0-3651-2240 [email protected]
  –  นายวุฒิชัย  ธรรมวงศ์ชัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลพบุรี 0-3641-2660 [email protected]
     –  นายพงศ์ภัค  ม่วงทิม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทชัยบาดาล 0-3668-9884
     –  นายชูชาติ  ชุนพงศ์ทอง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองม่วง 0-564-1097 – 2
     –  นายสุชาติ อินทร์เผ่า ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพัฒนานิคม 0-3642-1683
นายชัชวาล  ฤกษ์อร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 0-3820-1138 ต่อ 118 0-3820-1144 [email protected]
–  นายอนุเทพ อุดมกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี 0-3820-2043 [email protected]
     –  นายคลังวิช์ อุทัยเรือง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงบางละมุง 0-3811-9635
     –  นายไพฑูรย์ ยิ้มแย้มแสง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงบทบ่อทอง 0-3816-5459
  –  นายธนะพงษ์ สวัสดิ์ไชย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี 0-3938-9066 [email protected]
     –  นายนพรัตน์  แย้มสุข ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขาคิชฌกูฏ 0-3930-9988
     –  นายพันธุ์พช ถินละออ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเฉลิมบูรพาชลทิศ 0-3941-7013
  –  นายอิทธิชาติ คำอุไร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระยอง 0-3861-7352ต่อ113 [email protected]
     –  นายพิเชษฐ์   แสนศรี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงแกลง 0-3867-2059
  –  นายประดิษฐ์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตราด 0-3951-2344 [email protected]
นายไกวัลย์  โรจนานุกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 0-3247-1353 0-3247-1353 [email protected]
  –  นายทินกร คุณสมิตปัญญา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบุรี 0-3259-8282-3 ต่อ15 [email protected]
  –  นายประสิทธิ์ จีนเวชศาสตร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทประจวบคีรีขันธ์ 0-3261-1368 [email protected]
     –  นายจิรพัฒน์ สุพรรณพงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททับสะแก 08-1981-7714
  –  นายแก่นวิทย์ วงศ์ชูศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสาคร 0-3444-2521 0-3444-2522 [email protected]
  –  นายประทักษณ์ เสรีรักษ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทราชบุรี 0-3233-2371-2 [email protected]
     –  นายจักรภัทร  วรวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมบึง 0-3224-0829
  –  นายอภิรัญ สุวรรณคง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงคราม 0-3475-6590 0-3475-4245 [email protected]
นายสำราญ  สวัสดิ์พูน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 0-4437-0734-37 ต่อ 115 0-4437-0729 [email protected]
  –  นายสนิท  รัตนศฤงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 0-4432-7497-9 [email protected]
     –  นายธนะชัย  อินทรศร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังน้ำเขียว 0-4432-7498
     –  นายถนอม แกกสันเทียะ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคง 0-4432-7498
     –  นายอัครพัชร์  เทพเนาว์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประทาย 0-4432-7498
     –  นายธนายุทธ กลิ่นเชิดชู ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว 08-8581-6948
     –  นายโอน เทียนทอง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจักราช 0-4432-7498
     –  นายนิยม กิจหนองสรวง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครราชสีมา 0-4432-7498
  –  นายมงคล ดัชนีย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชัยภูมิ 0-4481-1763 [email protected]
     –  นายสมชาติ ฐิติกรกุล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทภูเขียว 08-9627-6199
     –  นายพยงค์  อินทรตะโนด ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทซับใหญ่ 08-4979-4567
  –  นายวิทย์  วรวงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบุรีรัมย์ 0-4461-1502 0-4461-1502 [email protected]
     –  นายสมัย  ปามุทา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพุธไธส 0-4419-5131
     –  นายประสพ  บุญอินทร์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทประโคนชัย 0-4467-0138 0-4461-1502
     –  นายประจวบ รู้ปัญญา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกี่ 0-4461-1502 [email protected]
  –  นายไพโรจน์  เริงสุทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุรินทร์ 0-4451-4054 [email protected]
     –  นายเฉียบวุฒิ อ่อนยิ่ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสนม 0-4451-4054 0-4451-4054
     –  นายทศพร  จะมัวดี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสังขะ 0-4451-4054 0-4451-4054
นายสมบูรณ์  กนกนภากุล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 0-4339-3613 0-4339-3614ต่อ11 [email protected]
  –  นายกล้าหาญ  ทารักษา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทขอนแก่น 0-4346-5869 [email protected]
     –  นายพีรพงค์ วงษ์วชิรโชติ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพล 0-4321-0120 0-4321-0120
     –  นายสมศักดิ์  ฉัตรจุฑามณี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองเรือ 0-4321-0238 0-4321-0238
     –  นายวีระศักดิ์ สุขโข ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำพอง 0-4344-1755
  –   นายก้องพิภพ  อารยรังศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด 0-4362-4164 [email protected]
     –  นายราชัน ชมภูบุตร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสุวรรณภูมิ 0-4362-4966
     – นายประสิทธิ์ พันภูงา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ 0-4350-1671
     –  นายเริงศักดิ์  กระจ่างจันทร์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทโพนทอง 0-4357-1022 0-4357-2266
     –  นายบัลลังค์ ตระกูลไพศาล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเกษตรวิสัย 09-1869-0888
  –  นายสุพจน์  ถาไชยลา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมหาสารคาม 0-4371-1078 [email protected]
     –  นายโสภา ลาบุตร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาดูน 0-4373-1267
  –  นายธันว์  สินธวาลัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเลย 0-4281-1571 [email protected]
     –  นายวิรัช พลชำนาญ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองหิน 09-8585-0247
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 0-4531-4702 0-4531-5421 [email protected]
  –  นายอดิเทพ  ตีระมาศวณิช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 0-4531-4523 [email protected]
     –  นายวราวุฒิ  วงค์มั่น ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทม่วงสามสิบ 0-4521-0986
     –  นายยุทธศักดิ์ จันทะวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตระกาลพืชผล 0-4521-0986
     –  นาพิษณุ  พูนไนย์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดชอุดม 0-4521-0816
     –  นายอนุวัต  เอี่ยมฉิม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิบูลมังสาหาร 0-4525-2530
     –  นายวัชรินทร์ ผุดผ่อง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเขมราฐ 09-5226-5898
     –  นายยงยุทธ พุฒพวง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี 08-5308-5051
  –  นายปรพัทธ์  ภูงามทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ 0-4561-1839 [email protected]
     –  นายวีระศักดิ์ วงศ์หาญ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรลักษ์ 0-4581-0716-7
     –  นายสุริยันต์  ศรีพิธาธนสกุล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทุมพรพิสัย 0-4569-1078 0-4569-1078
     –  นายวันเสาร์ อกอุ่น ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกันทรารมย์ 0-4561-1839
     –  นายอุทัย  ศรีสวาท ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทขุขันธ์ 0-4582-6164
  –  นายศรุต  รุ่งโรจน์นิมิตชัย ผู้อำนวยการแขวทางหลวงชนบทอำนาจเจริญ 0-4552-3504 0-4552-3504 [email protected]
  –  นายปรีชา  มูลสาร ผู้อำนวยการแขวทางหลวงชนบทยโสธร 0-4571-2451 [email protected]
     –  นายวิฑูร ประทุมชาติ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเลิงนกทา 08-1877-9967
นายทักษิณ  บุญต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 0-5626-7313 0-5626-7313 [email protected]
  –  นายลิขิต  ทิฐิธรรมเจริญ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครสวรรค์ 0-5680-2720-22 [email protected]
  –  นายชาติชาย ฉ่ำคำ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนครวรรค์ 0-5638-7100 0-5638-7100
  –  นายตุล ศรีบุรี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบรรพตพิสัย 08-9095-2622
  –  นายเฉลิมพล ศรีสุวรรณ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะโก 0-56387100 0-56387100
  –  นายธนภัทร ปิติสุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกำแพงเพชร 0-5571-0031 [email protected]
  –  นายประพันธ์  วิจิตรวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองขลุง 08-1534-0359
  –  นายธนรัตน์ ธารา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททรายทองวัฒนา 08-1886-6885
  –  นายมีกิจ  ชูเกลี้ยง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุทัยธานี 0-5698-2627 0-5698-2628 [email protected]
     –  นายดำรงค์ หลากสุขสม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบ้านไร่ 08-4990-2341 [email protected]
     –  นายเฉลิม จันทร์ป๊อก ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอุทัยธานี 08-1888-0462
  –  นายธงไชย ชมถนอม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตาก 0-5551-1562 ต่อ 18 [email protected]
     –  นายทรงศักดิ์ แจ่มปัญญา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สอด 0-5551-1562
  –  นายอำนาจ  หงษ์แสนยาธรรม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิจิตร 0-5660-8624 [email protected]
     –  นายวีรชน สิบสายทอง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบึงนาราง 08-1973-1512
     –  นายศุภวิชญ์  สกุลศักดิ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทบางมูลนาก 0-5661-9852 0-5661-9852
นายเจริญ  พยุงวิวัฒนกูล ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9 0-5542-8239 0-5542-8238 [email protected]
  –  นายพจรินทร์  โพธิ์เงิน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์ 0-5541-1317 [email protected]
  –  นายนพดล  ดีเรือก ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุโขทัย 0-5561-1362 [email protected]
  –  นายสามารถ เพิ่มตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก 0-5531-3388 ต่อ 24 [email protected]
  –  นายอนันต์  ทิพวันต์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบูรณ์ 0-5671-1471 ต่อ 109 [email protected]
     –  นายสุวิทย์  สุทธิประภา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวิเชียรบุรี 08-9457-9307
     –  นายบุญนาค อิ่มจันทร์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหล่มสัก 0-5602-9897
นายสว่าง รัตนนรา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 10 0-5383-5008 0-5383-5009 [email protected]
  –  นายกชกร  โง้วศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ 0-5322-1646 [email protected]
     –  นายนิเวศน์  สุยะ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสมโภชเชียงใหม่700ปี 0-5332-3574
     –  นายสราวุธ กรัณย์วัฒนกุล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทฝาง 0-5334-6763
     –  นายสนธยา หมื่นโฮ้ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทจอมทอง 08-1881-4943
  –  นายพันธ์เกษม ไหลสกุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน 0-5361-1871 [email protected]
     –  นายสาธิต  คันธะวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สะเรียง 0-5368-3360
  –  นายยุทธศักดิ์  ต่อโชติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำปาง 0-5422-8848 [email protected]
     –  นายสมศักดิ์  เถาเปี้ยปลูก ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทงาว 0-5420-9530
  –  นายอารักษ์  เทพศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทลำพูน 0-5300-3546 [email protected]
     –  นายอภิชาติ จันต๊ะวารี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทลี้ 08-1783-8468
นายพิสิฐ ศรีวรานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11 0-7740-5294 ต่อ 111 0-7740-5294 ต่อ 115 [email protected]
  –  นายมงคล  ภู่เจริญโภคา ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสุราษฏร์ธานี 0-5422-8848 [email protected]
  –  นายเจษฏา  วินสน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช 0-7584-5002 [email protected]
     –  นายสมโชค  บุญยก ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาบอน 0-7580-8349
     –  นายสมหมาย ปานเกลี้ยง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเชียรใหญ่ 0-7638-6133
     –  นายสุกิจ  รักษ์เมือง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสิชล 0-7553-5159
  –  นายพงษ์พันธ์ รัตนนิตย์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง 0-7786-2096 0-7786-2096 [email protected]
  –  นายสมเกียรติ  ตระกูลฮุน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชุมพร 0-7764-0210 [email protected]
     –  นายวิรัตน์ แหล่งหล้า ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหลังสวน 08-9469-1519
นายทวี  สกุลเวช ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 0-7425-0770 0-7425-0774 [email protected]
  –  นายอนุพงศ์  จงหวัด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสงขลา 0-74-0071-2 [email protected]
     –  นายมงคล  มุณีรัตน์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนาทวี 0-7424-0071
     –  นายปราโมทย์ พรหมวิจิต ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสทิงพระ 0-7341-4232
  –  นายไผท ทันประจำสินธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส 0-7353-2139
  –  นายลัทธวุฒิ  สุขจุล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปัตตานี 0-7341-4284 [email protected]
     –  นายกัมพล  เชื้อหมอเฒ่า ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสายบุรี 0-7341-4232
  –  นายธีรพร  จิระรัตนากร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสตูล 0-7472-4288 [email protected]
     –  นายสุชาติ  เรืองเพ็ง ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทละงู 0-7474-0192
  – นายพิสุทธิ์  สุทธิพุน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทยะลา 0-7320-3225 [email protected]
นายอภินันท์ จิรชัยกิตติ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 13 0-3858-9645, 0-3858-9643 ต่อ 13 0-3858-9643 ต่อ 119 [email protected]
  –  นายศราวุธ  เริงฤทธิ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา 0-3885-1281 [email protected]
     –  นายวัฒนา  ธรรมวิเศษ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทท่าตะเกียบ 0-3850-2264
  –  นายสมชาย  ชะนะภัย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี 0-3721-2117 [email protected]
     –  นายสุรวัฒน์ พลายมี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกบินทร์บุรี 08-1864-7782
  –  นายสำราญ  มีล่อง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสระแก้ว 0-3726-1619 [email protected]
     – นายสหัส โตวัฒนา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวังสมบูรณ์ 0-3944-9939
     – นายสัมพันธ์ ดำทุ่งหงษ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทโคกสูง 0-3744-9906
     – นายนพดล นรโคตร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสระขวัญ 0-3724-7423
  –  นายอติราช วราวิกสิต ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครนายก 0-3738-6206 0-3738-6206 [email protected]
นายสมชาย ลีลาประภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 14 0-7561-2598 0-7561-2597, 2603 [email protected]
  –  นายภากร ภมรศิริ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพังงา 0-7646-0603-5 [email protected]
  –  นายชัยยุทธ  เขียวจันทร์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทภูเก็ต 0-7639-0618 [email protected]
  –  นายรักชาติ  บุหงาชาติ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทตรัง 0-7558-2318 [email protected]
     –  นายภาณุรักษ์ เล็กมาก ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทตรัง 0-7582-9993
  –  นางสาวชนิดา  มังคะจิตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพัทลุง 0-7484-0446 [email protected]
     –  นายยุพยงค์ รักนุ่น ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปากพะยูน 0-7484-0441
  –  นายดำรงศักดิ์ คงช่วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกระบี่ 0-7581-9808 [email protected]
     –  นายอุทิศ  คุ่มเคี่ยม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคลองท่อม 0-7570-2819
นายสมสมัย แก้วบุตรดี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 0-4211-0698 0-4211-0698 [email protected]
  –  นายเรืองเดช  ประวัตรวโรดม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทอุดรธานี 0-4229-0358 [email protected]
     –  นายนิติศาสตร์  สุวรรณเกษม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทพิบูลย์รักษ์ 0-4225-8180
     – ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทน้ำโสม 0-4213-2258
     –  นายสมเกียรติ  พรหมอารักษ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีธาตุ 0-4221-9703
  –  นายบุญเลิศ  สาฝ่าย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองคาย 0-4299-0517 [email protected]
     –  นายวีระ ลามูลเทียร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเซกา 0-4248-9192
  –  นายนฤชิต  ชาตะบุตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลำภู 0-4231-2735 [email protected]
     –  นายสิริพงษ์ อินทรักษา ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทนากลาง 09-3487-5001
  – นายอนุชิต  ดีชัยทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ 0-4249-0744 [email protected]
นายพีระพล ปั้นสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 16 0-4381-5173 0-4381-1454 [email protected]
  –  นายกฤษดา ธีระชวาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ 0-4381-1463 [email protected]
     –  นายสุภวัฒน์  มูลนาม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทหนองกุงศรี 08-0317-1118
     –  นายฉัตรชัย  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยผึ้ง 0-4386-9390
     –  นายอรุณ  มูลภักดี ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทคำม่วง 0-4384-0932
  –  นายวิชัย พลอยกลม ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทมุกดาหาร 0-4267-2041 [email protected]
  –  นายนพดล  กมลสิทธุ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทสกลนคร 0-4297-2037 [email protected]
      –  นายชัยสถิตย์  ศรีมาบุตร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสว่างแดนดิน 0-4272-1147
      –  นายลิขิต  โพธิ์สุ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอากาศอำนวย 0-4279-9028
      –  นายสุทิพย์  ขำทิพย์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทวานรนิวาส 08-1955-4008
  –  นายสุรศักดิ์ ไกรพินิจ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครพนม 0-4251-2374 [email protected]
      –  นายพิชิต  ธาตุวงศ์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทศรีสงคราม 0-4255-1048
      –  นายจักกฤษณ์ หาญคำมูล ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทปลาปาก 0-4219-9774
นายชูชัย  พนัสอัมพร ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17 0-5315-2135 0-5315-2137 [email protected]
  –  นายวรวิทย์  ขัตติโย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทเชียงราย 0-5315-2035 [email protected]
      –  นายศฤงคาร เสนาธรรม ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเวียงบูรพา 08-9838-6975
      –  นายนิกรณ์ เจริญเกษ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทแม่สาย 0-5378-5311
  –  นายศิริชัย ลิ้มเลิศตระกูล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทน่าน 0-5474-1374 [email protected]
  –  นายประดิษฐ์  พฤฒิพรรลาย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพะเยา 0-5488-7071-2 [email protected]
  –  นายไพบูรณ์  เนื่องพืช ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทแพร่ 0-5464-9711-2 [email protected]
      –  นายเสรี สอนจิตต์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทลอง 0-5464-9711-2
นายสุรชัย ศิริดาวทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 18 0-3544-0386 0-3544-0386 [email protected]
  –  นายนิวาศ  หล่อวัฒนากูล ผู้อำนวยการแขวงนทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี 0-3555-5626 [email protected]
     –  นายสมบุญ  วิเชียร ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านช้าง 0-3544-0963
     –  นายรณฤทธิ์ ฤทธิสิงห์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทเดิมบางนางบวช 0-3544-0550
  –  นายอะนันท์ ทองเสนอ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาญจนบุรี 0-3460-0597 [email protected]
     –  นายสมเกียรติ   สิงห์รอด ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทห้วยกระเจา 0-3467-7284
     –  นายจิตรกร อุปละ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทด่านมะขามเตี้ย 0-81572-3529
     –  นายกริชชัย  ธาราเสาวรภย์ ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบททองผาภูมิ 0-3468-5041
  – นายยงยุทธ์ เพ็งเมือง ผู้อำนวยการแขวงนทางหลวงชนบทนครปฐม 0-3434-0235-7 0-3434-0238 [email protected]
    นายทรงธรรม  ทิมคล้าย ผู้อำนวยการหมวดบำรุงทางหลวงชนบทกำแพงแสน 0-3437-5150
Scroll Up Skip to content